2 November 2018

Riolerings-keuring

Keuring privé-riolering
Vanaf 1 januari 2011 is de keuring van private riolering bij nieuwbouw en grote verbouwingen verplicht worden. Hierbij zal vooral de scheiding tussen regenwaterafvoersysteem (RWA) en droog weer afvoersysteem (DWA) gecontroleerd worden.Tot op heden zijn er immers nog te veel foutieve aansluitingen, wat een nefaste invloed heeft op het globale rioleringssysteem.Hierbij kan worden gedacht aan het te lage rendement van de waterzuiveringsinstallaties bij aansluiting van het RWA op het rioleringssysteem, wegens de te hoge verdunning.
De keuring spitst zich vooral toe op de scheiding tussen RWA (hemelwater) en DWA (afvalwater):
Daken en verharde oppervlakken mogen niet zonder meer op het DWA worden aangesloten. In eerste instantie dienen volgende stappen doorlopen te worden (“Ladder van Lansink”), in volgorde van prioriteit:
• Opvang in hemelwaterput voor hergebruik
• Infiltratie op eigen terrein
• Buffering met vertraagd lozen
• Lozing in het RWA
Grijs (keuken, badkamer,…) en zwart (WC) water dienen, naargelang de ligging van de woning volgens het zoneringsbesluit,
• rechtstreeks aangesloten te worden op de aanwezige riolering (centraal gebied)
• rechtstreeks of via een septische put aangesloten te worden op de aanwezige riolering (collectief geoptimaliseerd gebied)
• via een septische put aangesloten te worden op de aanwezige riolering (collectief te optimaliseren gebied)
• aangesloten te worden op een IBA (“individuele behandelingsinstallatie afvalwater) (individueel te optimaliseren buitengebied)
Benodigde elementen
Voor een vlotte keuring van de privé-riolering en het vermijden van een eventuele herkeuring dienen volgende elementen aanwezig te zijn:
• As-built (!) rioleringsplan
• Bouwvergunning (Elke pagina)
• Foto’s van de aanleg van de privé-riolering (indien beschikbaar)
• Technische fiches of facturen van gebruikte materialen, hemelwaterputten,…
• Pompinstallatie voor hergebruik regenwater (of factuur van aankoop)
Tarief: € 150 Excl. BTW

Neem vrijblijvend contact met ons op.